; معاونت برنامه ریزی

11.jpg

 

نام: ناهید 

نام خانوادگی: پیروز

سمت: معاون برنامه ریزی، فناوری و هوشمند سازی

تلفن: 66127535- داخلی: 120


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0