; قوانین مربوط به تاکسی
6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0