; مدیر روابط عمومی و امور بین الملل

99.jpg

 

نام: علی

نام خانوادگی: آمارلو

سمت: مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل

تلفن: 66127535- داخلی: 550


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0