; کارشناس آمار و اطلاعات

99.jpg

 

نام: سید حسین

نام خانوادگی: سجادی

سمت: کارشناس آمار و اطلاعات

تلفن: 66127535- داخلی: 306


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0