; کارشناس توسعه و زیرساخت

99.jpg

 

نام: امیر 

نام خانوادگی: ضرغامی

سمت: کارشناس توسعه و زیرساخت

تلفن: 66127535- داخلی: 301


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0