; مدیر مالی

99.jpg

 

نام: اصغر 

نام خانوادگی: نقی زاده ثمرین

سمت: مدیر مالی

تلفن: 66127535- داخلی: 400


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0