; مدیر اداری و پشتیبانی

11.jpg

 

نام: فرناز

نام خانوادگی: دباغیان

سمت: مدیر اداری و پشتیبانی

تلفن: 66127535- داخلی: 406


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0