; کارشناس مالی و حسابرس داخلی

11.jpg

 

نام: هاجر

نام خانوادگی: شیری

سمت: حسابرس داخلی

تلفن: 66127535- داخلی: 402


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0