; مدیر امور نوسازی و ساماندهی

99.jpg

 

نام: علی

نام خانوادگی: عیسی وند

سمت: مدیر امور نوسازی و ساماندهی

تلفن: 66127535- داخلی: 302


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0