; کارشناس امور قراردادها

99.jpg

 

نام: فؤاد

نام خانوادگی: آهنگر دارابی

سمت: کارشناس هماهنگی امور نوسازی و ساماندهی و دبیر کمیته فنی و بازرگانی

تلفن: 66127535- داخلی: 305


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0