; معاون فنی و اجرایی

11.jpg

 

نام: افضل دخت

نام خانوادگی: افضل پور

سمت: معاون فنی و اجرایی

تلفن: 66127535- داخلی: 310


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0